Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yıllara Göre İdari Para Cezaları

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yıllara Göre İdari Para Cezaları

Hits: 2629

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Av. F.Eda BAYSAL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununda idari para cezaları kanunun 18. maddesinde kabahat başlığı altında düzenlenmiştir. İdari para cezaları sadece gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında öngörülmüş, kamu kurum veya kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine ise idari para cezası yerine ilgili memur için disiplin uygulaması öngörülmüştür.

idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6698 sayılı Kanun 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 32. maddesi gereğince idari para cezalarını düzenleyen 18. maddesi ise yayımı takip eden 6 ay olan 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 2. maddesinde Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. hükmüne yer verilmiştir.

Kabahatler Kanunun 3. maddesinde ise kanununun idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, diğer genel hükümlerinin ise, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kabahatler Kanununun idari para cezalarını düzenleyen 17. maddesinin 7. fıkrası gereğince idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

KVKK 18. madde gereğince uygulanacak idari para cezaların uygulanacağı ceza tutarlarına esas olan yeniden değerleme oranları aşağıdaki gibidir.

Buna göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kesilecek idari para cezaları yıllara göre aşağıdaki gibi olacaktır.

a) 10. Madde – Aydınlatma Yükümlülüğü ihlalinde

 • 2016 : Alt Sınır: 5.000- Üst Sınır: 100.000
 • 2017 : Alt Sınır: 5.191- Üst Sınır: 103.830
 • 2018 : Alt Sınır: 5.942- Üst Sınır: 118.854
 • 2019 : Alt Sınır: 7.352- Üst Sınır: 147.058

b) 12. Madde – Veri Güvenliği ihlalinde

 • 2016 : Alt Sınır: 15.000- Üst Sınır: 1.000.000
 • 2017 : Alt Sınır: 15.574- Üst Sınır: 1.038.300
 • 2018 : Alt Sınır: 17.827- Üst Sınır: 1.188.542
 • 2019 : Alt Sınır: 22.052- Üst Sınır: 1.470.583

c) 15. Madde – Kurul Kararı ihlalinde

 • 2016 : Alt Sınır: 25.000- Üst Sınır: 1.000.000
 • 2017 : Alt Sınır: 25.957- Üst Sınır: 1.038.300
 • 2018 : Alt Sınır: 29.712- Üst Sınır: 1.188.542
 • 2019 : Alt Sınır: 36.762- Üst Sınır: 1.470.583

ç) 16. Madde – VERBİS Yükümlülüğü İhlalinde

 • 2016 : Alt Sınır: 20.000- Üst Sınır: 1.000.000
 • 2017 : Alt Sınır: 20.766- Üst Sınır: 1.038.300
 • 2018 : Alt Sınır: 23.770- Üst Sınır: 1.188.542
 • 2019 : Alt Sınır: 29.410- Üst Sınır: 1.470.583

Kabahatler Kanunun 5. maddesi gereğince 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanacaktır. Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmayacaktır.  Türk Ceza Kanunun 7. maddesinde yer alan zaman bakımından uygulama kuralları gereğince alt ve üst sınırlar kabahatlerin işlendiği zaman geçerli olan ceza tutarları dikkate alınarak uygulanacaktır.